Dostępność

Deklaracja dostępności
 
Przedszkole Publiczne nr 8 w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://ppnr8.opole.pl
 
Data publikacji strony internetowej:2015-11-03 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.
 
Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

  • część plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących oraz informacji dźwiękowej dla osób niewidzących
  • strona internetowa nie posiada modułu ułatwień dostępu umożliwiające: zmianę rozmiaru czcionki, podświetlenie linków, wybór szablonu strony w wersji jasnej (domyślny szablon), wybór szablonu strony w wersji ciemnej (zwiększony kontrast), wybór szablonu strony w wersji monochromatycznej, przegląd mapy strony
 
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe
 

Na stronie internetowej można częściowo używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Brygida Starba, e-mail: pp8opole@epoczta.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 454 69 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna

 

  1. Do budynku Przedszkola nr 8 w Opolu od ul. Nysy Łużyckiej prowadzi chodnik z płyt. Przedszkole nie posiada własnego parkingu, miejsca do parkowania przed budynkiem również nie posiadają wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół przedszkola jest płaski.
  2. Przedszkole w Opolu to budynek wielokondygnacyjny w którym do głównego wejścia prowadzą schody. Budynek nie posiada windy osobowej.
  3. Budynek nie posiada podjazdów dla wózków dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również możliwości poruszania wózkami dla osób niepełnosprawnych pomiędzy piętrami.
  4. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.