Integracja w naszym przedszkolu.

Co to jest integracja?

     Słowo „integracja” pochodzi od łacińskiego integratio czyli odnowienie, uzupełnienie. Integracja to tendencja do scalania, łączenia człowieka z drugim człowiekiem, z grupą. Integracja to sposób społeczeństwa na pokonanie leku przed innością, odmiennością czy nawet indywidualnością innych. Powodzenie integracji zależy przede wszystkim od pełnej akceptacji i zrozumienia drugiego człowieka, zaakceptowania jego inności, prawa do bycia sobą w całym swoim pięknie, ale i niedoskonałości. 

Kilka słów o integracji w naszej placówce...

 

    Aby zapewnić naszym wychowankom w pełni profesjonalną edukację, opiekę i wychowanie, we wszystkich grupach pracują dwie nauczycielki. W najmłodszej grupie nauczycielki wspiera  dodatkowo pomoc nauczyciela, a w grupie integracyjnej pracują jednocześnie - nauczyciele prowadzący i wspomagający oraz pomoc nauczyciela.

  Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w grupach. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą dodatkowo w terapii indywidualnej prowadzonej przez zatrudnionych w przedszkolu specjalistów: neurologopedę, psychologa, terapeutę integracji sensorycznej, terapeutę ręki. Zajęcia dydaktyczne zorganizowane są tak, aby dzieci z niepełnosprawnością w możliwie największym zakresie mogły uczestniczyć w tym co robią ich sprawni koledzy. Obecność dzieci pełnosprawnych mobilizuje je w naturalny sposób do wysiłku, dostarcza prawidłowych wzorców ruchowych, zachowania, mowy. Kontakt z rówieśnikami o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczy pozostałe dzieci uczynności, cierpliwości, wrażliwości, tolerancji, szacunku dla inności i słabości.

     Wspólna nauka, zabawa, pomoc to najcenniejszy walor integracji - wykształcone w dzieciństwie postawy będą stanowiły istotę późniejszego dorosłego życia społecznego.

 

Co wyróżnia naszą grupę integracyjną?

 • Ideą integracji w tej grupie jest nie tylko łączenie dzieci o różnych możliwościach intelektualnych i rozwojowych, ale też łączenie treści programowych oraz aktywizujących metod nauczania,

 

 • Jest mniej liczna – do 20 dzieci, w tym do 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Grupa powierzana jest opiece dwóch nauczycielek prowadzących, dwóch nauczycieli wspomagających oraz specjalistom – pedagoga specjalnego, psychologa, neurologopedy i terapeuty integracji sensorycznej lub fizjoterapeuty.
 • Nauczyciele prowadzący jak i nauczyciele wspomagający pracujący w tej grupie posiadają wielospecjalistyczne kwalifikacje nie tylko w zakresie wychowania przedszkolnego, ale także psychologii, pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika, tyflopedagogika), terapii pedagogicznej, terapii ręki, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera oraz integracji sensorycznej.
 • W grupie zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki i obsłudze fizjologicznej dzieci zdrowych jak i z niepełnosprawnością.
 • Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na miarę swoich możliwości uczestniczą w zorganizowanych zajęciach grupowych.
 • Każde dziecko z niepełnosprawnością funkcjonuje w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez pedagoga specjalnego we współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego, psychologiem, logopedą oraz terapeutą integracji sensorycznej. Jest on dostosowany do możliwości, zainteresowań oraz potrzeb danego  dziecka.
 • Dzieci zdrowe w naszej grupie integracyjnej realizują takie same treści programowe jak dzieci w pozostałych grupach, wzbogacone o zagadnienia związane z integracją.
 • Nasza grupa integracyjna to miejsce, w którym każde dziecko może rozwijać swoje pasje i talenty. Odnosimy sukcesy w różnych konkursach, festiwalach, oraz olimpiadach. Zarówno dzieci zdrowe jak te o specjalnych potrzebach edukacyjnych biorą czynny udział w różnych międzyprzedszkolnych zmaganiach jak np.: konkursach piosenki angielskiej, patriotycznej oraz piosenki ekologicznej, konkursach plastycznych, recytatorskich, teatralnych olimpiadzie wiedzy o literaturze dziecięcej...
 • Realizujemy z dziećmi różne, autorskie projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne oraz programy terapeutyczne, a także ogólnopolskie programy edukacyjno-profilaktyczne oraz czytelnicze.
 • Organizujemy dzieciom wyjścia i wycieczki poza teren przedszkola m.in. do kina, teatru, uczestniczymy w lekcjach bibliotecznych, warsztatach plastycznych, teatralnych, edukacyjnych. Zapraszamy przedstawicieli różnych zawodów i nietypowych gości.
 • Współpracujemy z innymi placówkami wychowania przedszkolnego oraz Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu.

 

Jakie korzyści wynoszą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ucząc się w grupie integracyjnej?

 • mają do pomocy nauczyciela wspomagającego, który wspiera ich w czasie zajęć, zna ich problemy zdrowotne i ograniczenia,
 • mogą przebywać w naturalnym środowisku przedszkolnym,
 • mają kontakt z rówieśnikami co rodzi u dzieci z niepełnosprawnością poczucie przynależności do grupy, a co najważniejsze – przeświadczenie, że są akceptowane przez innych,
 • zapominają o swoich ograniczeniach i odnajdują swoje miejsce w środowisku, co w przyszłości umożliwi im odważniejsze patrzenie w przyszłość,
 • zyskują lepsze przygotowanie do późniejszego życia w różnych grupach społecznych
 • nie są izolowane społecznie,
 • mogą odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości,
 • mają wzorce do naśladowania, co w niektórych przypadkach powoduje wzrost motywacji do pokonywania  trudności i radzenia sobie z ograniczeniami
 • mogą korzystać z pomocy nauczycieli, psychologa, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej i fizjoterapeuty według ustalonego rozkładu zajęć.

Wychowanie integracyjne to również  cenne doświadczenie dla dzieci zdrowych.

 • korzystnie wpływa na ich rozwój społeczny i intelektualny.
 • zdrowe, pełnosprawne dzieci aktywnie uczestniczą w trudnym procesie uczenia się samodzielności przez ich mniej sprawnych kolegów,
 • pomagają im w ubieraniu, jedzeniu, uczą się akceptacji, bo dziecko jest przede wszystkim dzieckiem, a dopiero później niepełnosprawnym,
 • dziecko pełnosprawne uczy się odpowiedzialności za siebie i innych, życzliwości, a także tolerancji dla inności,
 • stara się być wzorem dla swojego niepełnosprawnego kolegi i uczy się dostrzegania problemów innych niż tylko własne.
 • Dzięki przebywaniu razem w sposób naturalny i spontaniczny wzrasta wrażliwość emocjonalna, zrozumienie, a także chęć pomagania słabszym co sprzyja rozwojowi u dzieci zdrowych  uczucia empatii, szacunku i otwartości wobec tego, co inne.

 

 

 

O NAS

 

W naszym przedszkolu funkcjonuje jeden oddział integracyjny. Pracuje u nas 18 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych, w tym specjaliści: oligofrenopedagog, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda. Ogromna świadomość i odpowiedzialność nauczycieli pozwala zaspokajać potrzeby wszystkich dzieci, niezależnie od tego czy są pełnosprawne czy z niepełnosprawnością.

KADRA

Nasz zespół to wysoko wykwalifikowani nauczyciele dążący do rozwoju własnych umiejętności, doskonalący się na kursach i warsztatach, poszukujący nowych metod i rozwiązań pozwalających na osiąganie wszechstronnego rozwoju dziecka we współdziałaniu z rodziną.  

Nasi nauczyciele legitymują się wyższym wykształceniem w zakresie:
- Edukacja elementarna
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Psychologia
- Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką
- Terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną

- Kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną i profilaktyką

-Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym

- Arteterapia i animacja kultury.
- Wychowanie przedszkolne

- Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

-Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną

- Fizjoterapia

-Pedagogika oświatowo-artystyczna
- Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną

- Filologia germańska

Mają ukończone studia podyplomowe w zakresie:
- Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

-Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

- Edukacja elementarna – kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne

-Wychowanie przedszkolne i terapia pedagogiczna

-Nauczanie religii w przedszkolu

- Wczesna edukacja nauczania języka angielskiego z wychowaniem artystycznym w przedszkolu

- Integracja sensoryczna

- Tyflopedagogika
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

-Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika
- Logopedia i terapia pedagogiczna

-Neurologopedia
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera
- Organizacja i zarządzanie w placówkach oświatowych,

 

Rozwijają swoje umiejętności biorąc udział w specjalistycznych kursach t.j:

-Terapia ręki I i II stopnia,

- Trener umiejętności społecznych (TUS),

- Metody komunikacji alternatywnej – MAKATON,

- I i II stopień terapii integracji sensorycznej,

- Podstawy koncepcji International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation