Kontakt

Przedszkole Publiczne Nr 8

45-034 Opole ul. Nysy Łużyckiej 1

tel./fax: 0-77 45 46 964

 

Oddział we Wróblinie 

45-128 Opole ul. Gminna 1

tel.: 0-77 45 67 653

 

e-mail: pp8opole@epoczta.pl

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Przedszkolem Publicznym nr 8 w Opolu poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej przedszkola.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 8 siedzibą w Opolu przy ul.Nysy Łużyckiej 1 , 45-034 Opole,  tel.: 77 454 69 64, e-mail: pp8opole@epoczta.pl

Reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Panią Brigidę Starbę.

Inspektor ochrony danych:

Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu jest p. Agnieszka Wiosna z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.:77 446 11 03 lub adresem: Centrum Usług Wspólnych w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole; e-mail: iod@cuw.opole.pl

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących:

  • przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Przedszkole
  • korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych

Cele przetwarzania i podstawa prawna:  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO i wyłącznie w celu możliwości korespondowania z Panią/Panem.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony Instrukcją Kancelaryjną dla przechowywania korespondencji przedszkolnej.

Prawo osoby, której dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO),
  • prawo do ich usunięcia (art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO),.
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO). 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:  

Podanie danych jest wymogiem umownym. W przypadku niepodania danych nie będzie można Pani/Panu przesłać odpowiedzi na otrzymaną korespondencję.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.