Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów

 

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 8 z siedzibą w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 1, 45-034 Opole, tel.: 77 45 46 964, e-mail: pp8opole@epoczta.pl, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Panią Brygidę Starbę.

Inspektor ochrony danych:

Powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu jest Pani Agnieszka Wiosna  z którą można się kontaktować pod numerem tel.: 77 44 61 103 lub adresem Centrum Usług Wspólnych w Opolu ul. Piastowska 17, 45-082 Opole; email: iod@cuw.opole.pl

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących:

 • przetwarzania Pani/Pana danych przez przedszkole
 • korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce, zawartych umów oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6. Ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą wyłącznie:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in. Centrum Usług Wspólnych w Opolu;
 • podmioty, które na podstawie podpisania stosownych umów przetwarzają dane, których Administratorem jest Przedszkole

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola a po tym czasie przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych osobowych swoich oraz swojego dziecka (art. 15 RODO),
 • prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • prawo do ich usunięcia (w przypadku gdy nie jest to sprzeczne z przepisami prawa – art. 17 RODO)),
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencja niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nieprzyjęciem Pani/Pana dziecka do przedszkola, niemożnością podpisania niezbędnych umów.

W przypadku wyrażenia zgody podanie danych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizowania celów do których zgoda jest potrzebna.

 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, nie będą podlegały profilowaniu.

 

Administrator

Dyrektor Brygida Starba

 

 

 

Obiekt monitorowany

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 8  z siedzibą w Opolu , 45-034Opole przy ul. Nysy Łużyckiej 1, tel.: 77/454 69 64 , mail: pp8opole@epoczta.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w  Przedszkolu możliwy jest pod numerem tel.: 77 44 61 103 lub adresem email : iod@cuw.opole.pl 
 3. Monitoring budynku oraz terenu przyległego do budynku stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Art.22.2 Kodeksu Pracy (Dz. U. 2018 poz.917, 1000, 1076 t.j) oraz art. 108a Prawo Oświatowe          ( Dz. U. 2018 poz. 996 t.j).
 5. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator

Dyrektor Brygida Starba