Opłaty za przedszkole

1. OPŁATA ZA ŚWIADCZENIA PRZEDSZKOLA:
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się we wszystkich grupach
od godz.7:00 do godz.12:00

  • Podstawa prawna:Zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zniesiona została opłata za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.
  • Uchwała nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto
  • Opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę , prowadzone w czasie przekraczającym czas 5-godzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wynosi 1 zł ( słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5.

2. STAWKA ZA WYŻYWIENIE (dzienna ) wynosi 7,00 zł.

3. ZWOLNIENIA Z OPŁATY:

A. Zniesienie opłaty za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego ( dotyczy
dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne w grupie „0”).
B. Opłata o której mowa w punkcie 1 ulega obniżeniu o 50% na dziecko:

  • na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny,
  • z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci , pozostających na utrzymaniu rodziców ( prawnych opiekunów ) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko
  • z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego
  • na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.

Obniżenie opłaty na dane dziecko przysługuje tylko z jednego tytułu.
Wniosek o obniżenie opłaty rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyć do 20-go dnia miesiąca.

Zwolnień z opłaty dokonuje się na wniosek przedłożony dyrektorowi przedszkola przez rodzica wraz z decyzją
o przyznanym zasiłku rodzinnym lub pielęgnacyjny, wydaną na podstawie odrębnych przepisów.

4. WNOSZENIE OPŁATY za pobyt dziecka w przedszkolu :
Rodzice zobowiązują się wnosić opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu po sprawdzeniu kwoty na platformie iPrzedszkole do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na indywidualne konto przypisane do dziecka.
W przypadku nieterminowych płatności zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego naliczane będą odsetki za zwłokę przy wnoszeniu opłat za przedszkole.