Procedura sprawowania opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Opolu

 

Procedura sprawowania opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Opolu

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1189),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkołach (Dz. U. poz.624, z 2002 r. poz. 96, z 2003 r. poz. 1416, z 2004 r. poz. 606, z 2005 r. poz. 75 oraz z 2007 r. poz. 222),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.),
 • Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach Dz.U z 2017r. poz.1591,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach Dz.U z 2017r. poz.1643,
 • Statut przedszkola.

 

Cel procedury

Wprowadzenie procedury w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Opolu ma na celu troskę o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką placówki.

Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego,podczas jego pobytu w przedszkolu.

 

Zakres procedury

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu,

określa sposoby monitorowania i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do dzieci chorych.

Sposób prezentacji procedury

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniachorganizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Udostępnienie dokumentu u nauczycieli w każdej grupie.

4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze na wniosek może dokonać:członek rady pedagogicznej, dyrektorplacówki i rodzic.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Postanowienia ogólne – zakres odpowiedzialności:

W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków i preparatów zdrowotnych za wyjątkiem dzieci przewlekle chorych, aby umożliwić dziecku korzystanie z edukacji przedszkolnej. Dyrektor nie może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola tylko ze względu na jego chorobę przewlekłą. Monitoruje on wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia dzieci oraz podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci. Powinien także zorganizować szkolenie kadry pedagogiczneji pozostałych pracowników przedszkola w zakresie postępowania z dzieckiemprzewlekle chorym - na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby.

 

 1. Nauczyciele
 • Nauczyciele stosują się do obowiązującej procedury
 • Numery telefonu do rodziców/prawnych opiekunów dziecka przewlekle chorego znajdują się w wyznaczonym miejscu, w którym przechowywane są leki dzieckachorego
 • W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka przewlekle chorego nauczyciel powiadamia w kolejności: pogotowie ratunkowe, rodziców dziecka, opiekunów prawnych i dyrektora
 • Jeśli w przypadku dziecka przewlekle chorego zachodzi konieczność podawania leków podczas pobytu w przedszkolu, zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel bądź inna wyznaczona osoba, która odbyła szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym (Załącznik 1)

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie

W przypadku dziecka rozpoczynającego edukację w przedszkolu rodzic w czasie rekrutacji jest zobowiązany dostarczyć do dyrekcji przedszkola wszelkie informacje o stanie zdrowia dziecka przewlekle chorego-  objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i ich wpływie na organizm.

 

 • Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich informacji dotyczących poważnych chorób oraz chorób przewlekłych, wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim. Dokumenty te należy składać u nauczyciela grupy
 • W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka, sposobu podawania leku oraz wynikającychz choroby ograniczeń w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej (Załącznik 2)
 • Rodzice/prawni opiekunowieomawiają z nauczycielami sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia bądź życia
 • Rodzice/prawni opiekunowie dziecka przewlekle chorego w formie oświadczenia wyrażają zgodę na wezwanie pogotowia ratunkowego w razie zagrożenia zdrowia i życia dziecka (Załącznik3)
 • Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe (z wyłączeniem dzieci chorych przewlekle)
 • Dzieci chorych lub podejrzanycho chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupiez dziećmi zdrowymi. Nauczyciel może poprosić rodziców/prawnych opiekunów o złożenie pisemnegooświadczeniao wzięciuodpowiedzialności za pozostawienie w przedszkolu dziecka z objawami chorobowymi (Załącznik 4). W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dzieci rodzice/prawni opiekunowie lub osoba upoważniona,odbierają jez przedszkola po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym rodziców/ prawnych opiekunów o stanie zdrowia dziecka.

 

Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podanie leków(bez iniekcji) dziecku przewlekle choremu należy:

a) zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego zaświadczenia

lekarskiegoo chorobie dziecka, nazwie i sposobie podawania leku,

b) odnotowywać fakt podania leku w „imiennym rejestrze podawanych leków” dziecku przewlekle choremu poprzez zapisanie nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz dawki leku, podpisu osoby podającej leki dziecku,(Załącznik 5)

c) powiadomić dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji i przedstawić odpowiednią dokumentację.

 

Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania do przedszkola, rodzice/prawni opiekunowie powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela oraz dostarczyć odpowiednią dokumentację medyczną.Nauczyciel powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

 Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do stałej współpracy z nauczycielem dziecka chorego przewlekle.

 

Postanowienia końcowe:

1.Procedura postępowania z dzieckiem chorym, także przewlekle chorym obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

2. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

3. Procedura postepowania z dzieckiem przewlekle chorym wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

 

Załącznik 1

OŚWIADCZENIENAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA PLACÓWKI NA PODAWANIE LEKÓW

DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Ja, niżej podpisany …………………………………………………..…………………………

(imię, nazwisko nauczyciela lub pracownika placówki)

wyrażam zgodę na podawanie dziecku ………………..……………………………………….

                      (imię, nazwisko dziecka)

Leku / wykonania czynności medycznej …………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

(dawka, nazwa leku, częstotliwość podawania, godzina, okres leczenia)

Oświadczam, że zostałem poinstruowany o sposobie podania leku

 

 

                                               ………....……………………………………………….

                                            (czytelny podpis nauczyciela lub pracownika placówki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW ODNOŚNIE PODAWANIA LEKÓW

DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

 

 

Ja, niżej podpisany ………………..................…………………………………….………….

(imię, nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna dziecka)

upoważniam nauczyciela /pracownika placówki, w której przebywa moje dziecko………………………………………………….………………………………….….

(imię, nazwisko dziecka)

do podawania mojemu dziecku………………………………………………………………..

(imię, nazwisko dziecka)

Leku/wykonania czynności medycznej: ……………………………….……………………..

………………………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawanialeku wraz z dokumentacją medyczną dziecka.

 

 

 …………………….……………………………………….

(czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych dziecka)

 

 

 

 

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

 

Wyrażam zgodę na wezwanie karetki pogotowia ratunkowego do mojego dziecka w razie zagrożenia życia lub zdrowia oraz w razie konieczności zabrania córki/syna do szpitala.

 

 

 

                                                                ………………………………………………….

                                                                 (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

.................................................................. 

.................................................................. 

..................................................................         

  (imię, nazwisko, adres rodzica/opiekuna)    

 

 

 

Oświadczenie rodzica o odpowiedzialności pozostawieniu w przedszkolu dziecka z objawami chorobowymi

 

 

Oświadczam, że na własną odpowiedzialność decyduję się pozostawić w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Opolu moje dziecko: ............……………………..............................……………………….……………………..…. pomimo sygnalizowanych przez nauczyciela następujących objawów: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................      

 

 

                                                                        ………………………………………………….

                                                                     (data i podpis rodzica lub osoby upoważnionej)     

 

 

 

 

Załącznik 5

 

 

REJESTR PODAWANIA LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄPRZEWLEKŁĄ

 

Imię i nazwisko dziecka

Nazwa podanego leku

Data i godzina podania leku

Dawka

Podpisy osób

upoważnionych

do podania

leku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania plik w formacie PDF