Kierunek pracy przyjęty na rok 2018/2019 oraz wybrane programy

Kierunek pracy w grupie

W roku szkolnym 2018/2019 przyjęłyśmy następujące kierunki pracy:

  • Wprowadzanie podczas pracy z dziećmi projektu edukacyjnego "Przez zabawę do języka niemieckiego", a następnie wdrożenie innowacji pedagogicznej, pt. „Organizacja grupy bilingwalnej z językiem niemieckim”.
  • Promowanie placówki na forum ogólnopolskim poprzez udział w konkursach dla dzieci i nauczycieli.

Pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą realizujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz o następujące programy:

  • Roczny Program Rozwoju Przedszkola

"Ku dziecku - Dziecko w swoim żywiole"

Program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole, bez zróżnicowania wiekowego. Wskazane etapy uwzględniają różnice rozwojowe dzieci i sprzyjają ich działalności poznawczej zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami. Program przewiduje stopniowe opanowanie przez dziecko określonych umiejętności, począwszy od najprostszych (podstawowych), a kończąc na tych, które powinno reprezentować w chwili pójścia do szkoły. Czas osiągania poszczególnych sprawności jest różny u każdego dziecka i zależy od jego możliwości rozwojowych

  • „Kamyczkowe rady” B. Kalmanowicz, B. Lauby

Program jest spójnym programem wychowawczym dla wszystkich grup wiekowych, ponadto opracowany jest zgodnie z założeniami Konwencji o Prawach Dziecka. Treści w poszczególnych blokach oparte są na takich wartościach jak dobro, miłość, szczęście, tolerancja, odpowiedzialność. Ukierunkowany jest na dziecko i jego potrzeby.

  • Innowacja pedagogiczna „Organizacja grupy bilingualnej z językiem niemieckim”

W zakresie kształcenia językowego w ramach grupy bilingualnej z językiem niemieckim wplatane są różne formy działalności dzieci i wiążą się z realizowaną tematyką kompleksową w danym miesiącu z wykorzystaniem naturalnej metody nauczania jezyków obcych we wszystkich obszarach edukacji przedszkolnej.

- Innowacja w zakresie kształcenia językowego z językiem angielskim pt.: "Bilingwalne dzieci".

  • „Mamo, tato, wolę wodę!” - ogólnopolska kampania edukacyjna na rzecz picia wody

Realizacja programu podnosi wiedzę dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie człowieka.

  • Program edukacji zdrowotnej "Biały ząbek"

Realizacja tego programu pozwoli na wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków dbania higienę jamy ustnej, aby w konsekwencji zmniejszyć problem próchnicy u dzieci.

Grupa: