Programy i kierunki pracy przyjęte na rok szkolny 2018/2019

Kierunek pracy w grupie

  1. Intensyfikacja zadań wymagających kolorowania, poprawiania po śladzie, wycinania po linii, ugniatania masy plastycznej w celu rozwijania sprawności manualnej.
  2. Prowadzenie zabaw rozwijających percepcję wzrokową i słuchową.
  3. Rozwijanie uzdolnień dzieci.
  4. Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych.

Pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą realizujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz o następujące programy:

Roczny Plan Rozwoju Przedszkola

„Od zabawy do nauki - dobre praktyki" Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dotota Sikora-Banasik, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos
Program ten został opracowany z myślą o przygotowywaniu dzieci do szkoły, zaczynając od najmłodszej grupy przedszkolnej. W wypadku tej grupy najważniejszy jest proces adaptacji, od którego zaczyna się kształtowanie nastawienia do przedszkola, oraz dobra współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.W warstwie merytorycznej programu założono wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, dbając cały czas o jego rozwój społeczny, ruchowy, poznawczy i emocjonalny. Skupiono się jednak w odniesieniu do każdej grupy wiekowej na konkretnych, najważniejszych dla niej umiejętnościach:
- trzylatki – czynności samoobsługowe, samodzielność;
- czterolatki – kontakty społeczne, rozwój poznawczy;
- pięciolatki – rozwój poznawczy, rozwój emocjonalny;
- sześciolatki – trening umiejętności potrzebnych do osiągnięcia gotowości szkolnej.
Program stawia dziecko w centrum zainteresowania, dostosowuje treści do jego potrzeb i możliwości. Indywidualizm przejawia się tu w stwarzaniu warunków dla inicjatywy i samodzielnych doświadczeń, podążaniu za dzieckiem, uwzględnianiu jego potrzeb i reagowaniu na nie, a w konsekwencji na stopniowaniu trudności. Postrzegany jest zarówno jako wspomaganie szczególnych uzdolnień, wspieranie dziecka pracującego szybciej, wyróżniającego się, jak i wspomaganie dzieci z deficytami, pracujących wolniej, ze specjalistyczną opieką włącznie.

Kamyczkowe rady” Program wychowawczo - profilaktyczny

Program ma za zadanie wspomagać edukację dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie bezpiecznych zachowań. Głównym jego celem jest uświadamianie dzieciom zagrożeń, które mogą wystąpić w przedszkolu, w domu, na drodze oraz ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Adresatami programu są dzieci, ich rodzice oraz pracownicy przedszkola. Treści zawarte w programie dotyczą kształtowania postaw sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Innowacja  pedagogiczna „Budowanie środowiska dwujęzycznego wspierającego naukę języka angielskiego w przedszkolu”
Nauka języka obcego nie odbywa sie tylko podczas zajęć z języka angielskiego. Dzieci uczą się także podczas codziennych zajęć, ponieważ wszelkie polecenia wydawane są w języku angielskim i polskim. Dzięki temu dzieci łatwiej zapamiętują dane czynności i zwroty, uwrażliwiane są na język angielski spotykany w życiu codziennym.

Innowacja przyrodniczo - ekologiczna  "Mali przyjaciele przyrody"

Innowacja stwarza możliwość poznawania przez dziecko przyrody i rozbudzania postaw proekologicznych oraz pomaga zrozumieć dziecku, że jest nierozerwalną częścią przyrody. Należy umożliwić dzieciom na różnych poziomach poszerzanie i pogłębianie wiadomości zgodnie ze wzrastającymi możliwościami intelektualno - percepcyjnymi. Dobierać je w taki sposób, aby były ciekawe, pobudzały do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Efektem zabiegów dydaktyczno - wychowawczych ma być ukształtowanie małego człowieka, aktywnie uczestniczącego w życiu przyrody i chętnie podejmującego się działań proekologicznych.

Grupa: