Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

Realizacja podstawy programowej odbywa się od godziny 7.00 do 12.00.

6.30 – 7.00 – Zabawy  i prace podejmowane z inicjatywy dzieci oraz inspirowane przez nauczyciela.

7.00 – 8.15 – Gry  i zabawy dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne oraz zabawy dowolne. Prace na rzecz grupy, pomoc w przygotowaniu do zajęć. Praca indywidualna z dziećmi.

8.15 – 8.30 – Zestaw  zabaw i ćwiczeń porannych – organizowanie warunków do kształtowania prawidłowej postawy ciała.

8.30 – 9.00 – Przygotowanie  do śniadania i  śniadanie  - wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania.

9.00 – 9.45 – Zajęcia  edukacyjno – wychowawcze realizowane wg Programu wychowania przedszkolnego - stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw badawczych i konstrukcyjno-technicznych. 

9.45  – 11.15 – Zorganizowane  i swobodne zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, ogrodnicze. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Zabawy terenowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej - obserwowanie przyrody z uwzględnieniem zmian zachodzących w cyklu czterech pór roku.

  11.15 – 11.30 – Przygotowanie  do drugiego śniadania – czynności higieniczne  - przyzwyczajanie dzieci do codziennych zabiegów higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych przed posiłkami.        
                          

11.30 – 12.00 – Drugie  śniadanie – kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania się, wyrabianie samodzielności, przestrzeganie zasad kulturalnego zachowywania się przy stole. Samodzielne i rzetelne wykonywanie zadań dyżurnego.

 

Rozszerzenie realizacji  podstawy programowej

12.00 – 13.45 – Przygotowanie  do odpoczynku i odpoczynek w miarę   indywidualnych potrzeb dzieci młodszych, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

12.00 – 12.45 –Zabawy  o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek dzieciom starszym – zapewnienie rożnych form relaksu w sali.

12.45 – 13.45 – Sytuacje  edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela - rozwijanie  indywidualnych cechy, zdolności i zainteresowań. Praca indywidualna lub w małych zespołach. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

13.45 – 14.00 – Przygotowanie  do obiadu - czynności higieniczne  - przyzwyczajanie dzieci do codziennych zabiegów higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych przed posiłkami.

14.00 – 14.30 – Obiad  - pokonywanie uprzedzeń do niektórych potraw, opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia, prawidłowe posługiwanie się widelcem, przyjmowanie odpowiedniej postawy przy stole.

14.30 – 16.30 – Kontynuacja  działalności edukacyjnej – słuchanie literatury dla dzieci, zabawy ruchowe, zabawy i gry dydaktyczne i stolikowe, utrwalenie wprowadzonych wierszy i piosenek, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, zabawy logopedyczne. Praca wyrównawcza, indywidualna i w małych zespołach. Zabawy dowolne wg zainteresowań. Zabawy w ogrodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

 

Grupa: